Archief

Opteren voor BTW belaste levering

dinsdag 21 februari 2012

Stel, u bent ondernemer en u heeft minder dan 10 jaar geleden een nieuw bedrijfspand gekocht. Alle btw die u destijds bij de aanschaf in rekening is gebracht heeft u als voorbelasting afgetrokken.

U gaat verhuizen naar een ander pand en kunt uw huidige bedrijfspand verkopen. Bij deze verkoop dient u zich goed te realiseren welke gevolgen dit heeft voor de in het verleden in aftrek gebrachte btw. Doet u dit niet, dan kan het wel eens zo zijn dat u een aanzienlijk deel van de btw die u destijds in aftrek heeft gebracht weer moet terugbetalen aan de fiscus.

BTW en woon-werkpand

dinsdag 21 februari 2012

Indien u als ondernemer een pand aanschaft waarbij btw in rekening wordt gebracht en u het pand zowel gebruikt om in te wonen als om in te werken, krijgt u te maken met het vraagstuk hoeveel van die btw als voorbelasting in aftrek mag worden gebracht.

Scheidingsregeling in samenlevingscontract fiscaal gunstig

dinsdag 21 februari 2012

Scheidingen komen helaas vaak voor, ook onder samenwoners. Maar een scheidingsregeling in hun samenlevingscontract opnemen, dat gaat velen te ver. Begrijpelijk, want je begint op een vrolijker manier aan samenwonen. Toch kan een scheidingsregeling fiscaal de nodige vruchten afwerpen.

Let op met zekerstelling bij overname BV

dinsdag 21 februari 2012

Op grond van de wet mag een BV geen zekerheid stellen om anderen aandelen in de BV te laten verkrijgen. Wat nu als bij het verkrijgen van de aandelen ook een vordering van de verkopende partij op de BV wordt gecedeerd aan de koper en de BV zich borg stelt en een pandrecht op haar activa vestigt tot zekerheid van de schuld van de koper aan de verkoper? De vraag is dan of de zekerheid is verstrekt om aandelen te verkrijgen, nu ze vrijwel geheel zijn verleend om de vordering over te nemen.

Erfenis liever naar de kleinkinderen?

dinsdag 21 februari 2012

Weet u al wat uw kinderen met uw erfenis gaan doen? Desgevraagd hebben de meeste ouderparen een aardig beeld van het bestedingspatroon van hun kinderen: de ene dochter zal met een erfenis een spaarpotje voor later aanleggen, de andere dochter gaat zeker op reis, maar van bijvoorbeeld de jongste zoon vrezen zij dat hij zijn geërfde geld zeer vlot zal opmaken. Ze zouden de erfenis liever aan diens kinderen nalaten, zodat zij er van kunnen studeren.

Echtgenoten vergoeden aan elkaar

dinsdag 21 februari 2012

Als een echtgenoot € 50.000 investeerde in het bedrijf van zijn echtgenote kon hij bij echtscheiding ook weer € 50.000 – het nominale bedrag – terugvorderen, ook al was het bedrijf inmiddels in waarde verdubbeld. Sinds 1 januari 2012 geldt niet langer het criterium van het nominale bedrag maar is de zogenaamde beleggingstheorie het uitgangspunt.

Drempel tot bewindvoering hoeft niet zo hoog te zijn

dinsdag 14 februari 2012

Een bewindvoerder biedt uitkomst voor mensen die zelf niet (meer) goed met hun geldzaken kunnen omgaan. De bewindvoerder regelt alleen de financiële zaken voor degene wiens vermogen onder zijn bewind is gesteld. Bewindvoering biedt perspectief, het is daarom jammer dat er voor velen nog een taboe op rust. Dat is niet nodig.

Schade door wateroverlast in aan te kopen woning

dinsdag 14 februari 2012

Duizenden woningen in Nederland hebben te maken met wateroverlast, zoals natte kelders, schimmelende muren of paalrot. Deze veel voorkomende situaties kunnen het woongenot behoorlijk inperken. Bij de onderhandelingen over de verkoop en koop van een woning wordt hier – in tegenstelling tot de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging – zelden aandacht aan besteed.

Portacabin: roerend of onroerend goed?

dinsdag 14 februari 2012

Wordt een portacabin als roerend of onroerend beschouwd? Het antwoord op deze vraag is vooral van belang voor de vraag of een portacabin onder een door de eigenaar verstrekte hypothecaire zekerheid valt en daarom door de bank ingeval door de schuldenaar niet aan de verplichtingen uit de hypothecaire lening wordt voldaan, in het openbaar mag worden verkocht.

Meer duidelijkheid van fiscus over stamrecht gouden handdruk

dinsdag 14 februari 2012

De Belastingdienst heeft in de afgelopen periode meer duidelijkheid verschaft over het omzetten van ontslagvergoedingen in een stamrecht. Op één onderdeel is ook sprake van een wijziging: de termijn tussen ontvangst van een ontslagvergoeding en de omzetting daarvan in een stamrecht. De werknemer kan de vergoeding gedurende die termijn tijdelijk bij de werkgever, een verzekeraar, een bank of een beleggingsinstelling parkeren.

Pagina's