Archief

Voorkom nietigheid van verleende zekerheden in uw bv

dinsdag 24 april 2012

Een interessante uitspraak deed de rechter onlangs in een zaak waarin de aandeelhouder van een bv alle aandelen in de bv met een negatief vermogen voor een symbolisch bedrag overdroeg en daarbij ook een eigen vordering op de bv aan de koper overdroeg. De koper bleef vervolgens een groot deel van de koopprijs schuldig, welke vordering toen werd omgezet in een geldlening. Daarbij werd geregeld dat de bv zich borg stelt en een pandrecht op haar activa vestigt tot zekerheid van de schuld van de nieuwe aandeelhouder aan de oude aandeelhouder.

Woning niet notarieel overgedragen, geen makelaarscourtage verschuldigd

dinsdag 24 april 2012

Bij het verstrekken van een verkoopopdracht van uw woning aan een makelaar, is het zaak de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verleend nauwkeurig te omschrijven. Het komt helaas in deze huizenmarktcrisis nog al eens voor, dat een gesloten koopovereenkomst alsnog wordt ontbonden als gevolg van het niet kunnen verkrijgen door de koper van de vereiste financiering.

Ingrijpende verbouwing is geen nieuwbouw

dinsdag 24 april 2012

Het is vaak een punt van discussie tussen de Belastingdienst en belastingplichtige: wanneer leidt een ingrijpende verbouwing tot nieuwbouw? De fiscale belangen zijn namelijk vaak groot; het kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting of omzetbelasting, herziening van btw, integratieheffing, enzovoort.

Samenlevingscontract altijd handig

dinsdag 24 april 2012

Een samenlevingscontract is altijd handig, of je nu gaat samenwonen, al samenwoont, uit elkaar gaat of als een van de partners overlijdt. Telkens opnieuw blijkt in rechtszaken dat een samenlevingscontract veel onenigheid en narigheid had kunnen voorkomen. En steeds opnieuw blijkt dat wat in een samenlevingscontract is vastgelegd duidelijkheid biedt en daadwerkelijk onenigheid en narigheid voorkomt.

Weet u wat uw stiefkinderen te vorderen hebben?

dinsdag 24 april 2012

Bent u gehuwd met iemand die na een eerder huwelijk als weduwe of weduwnaar is overgebleven? Weet u hoeveel uw stiefkinderen kunnen opvorderen bij het overlijden van uw echtgenoot? Helaas is het antwoord op deze vragen voor veel mensen niet duidelijk.

Erfenis weggeven voor het te laat is?

dinsdag 24 april 2012

Weet u dat het jaarlijks in porties schenken van uw vermogen veel belastingvoordeel op kan leveren?

Veel ouders zijn terughoudend met het doen van schenkingen aan de kinderen. Ze zijn bang dat zij hun kinderen verwennen. Ook is er vaak angst dat de kinderen niet goed met het geld om zullen gaan en het opmaken aan reisjes of consumptiegoederen. Maar de ouders zijn met name beducht voor de situatie waarin zij al veel hebben weggeschonken aan de kinderen terwijl zij het later zelf nodig blijken te hebben, bijvoorbeeld voor extra zorg op latere leeftijd.

Afkoop alimentatie door ex-echtgenote fiscaal aftrekbaar

dinsdag 17 april 2012

Het komt bij echtscheidingen voor dat partners in het echtscheidingsconvenant afspreken dat zij niet zullen bijdragen in de kosten van elkaars levensonderhoud en dat de partneralimentatie wordt afgekocht via een overbedeling van de afgekochte partij in de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Juridisch gezien wordt de partneralimentatie door de onderbedeelde partner afgekocht door afstand te doen van de vordering wegens onderbedeling. De vraag is of het voordeel dat hieruit in directe zin voortvloeit voor de afgekochte partner aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Periodiek verrekenen tussen echtgenoten

dinsdag 17 april 2012

Veel echtgenoten die huwelijkse voorwaarden maken nemen een zogenaamd periodiek verrekenbeding van jaarlijks overgespaarde inkomsten op. Het beding is ook wel bekend onder de naam: “Amsterdams verrekenbeding”.

Erfgenaam en uitkering

dinsdag 17 april 2012

Onlangs sprak de rechtbank zich uit over een testament van een moeder, wiens zoon een uitkering krachtens de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) ontving. De moeder had haar zoon tot erfgenaam benoemd maar daar nog een bepaling aan toegevoegd. Als de zoon zou overlijden terwijl er dan nog iets over was van de erfenis, zou dit moeten toekomen aan de kinderen van de zoon.

Winst verlagen met niet betaalde beloning

dinsdag 17 april 2012

In kleine bedrijven is het niet ongebruikelijk dat de ondernemer een bedrag in mindering brengt op de winst uit de onderneming voor werkzaamheden die de echtgenoot heeft verricht. In de IB-aangifte van de echtgenoot komt hetzelfde bedrag terug als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Met alleen die handelingen is de belastinginspecteur niet overtuigd dat het bedrag van de winst had mogen worden afgetrokken.

Pagina's