Archief

Bij ontbrekende stukken bepaalt rechter onderhoudsbijdrage na echtscheiding

dinsdag 29 mei 2012

Ook al hebt u als echtgenoten samen een bedrijf (in de rechtsvorm vennootschap onder firma) en voert u daarin onafhankelijk van elkaar bedrijfsactiviteiten uit, dat betekent bij echtscheiding nog niet dat er geen onderhoudsbijdrage van de ene aan de andere partner verschuldigd is. En als er geen (goede) documentatie aanwezig is, zal de rechter de onderhoudsbijdrage vaststellen.

Nieuwe prijsbepalingsregels voor aandelen in een bv

dinsdag 29 mei 2012

In het nieuwe bv-recht dat binnenkort in werking treedt, geldt het recht op prijsbepaling van aandelen in uw bv door onafhankelijk deskundigen als wettelijk uitgangspunt. Nu heeft u als aandeelhouder weliswaar het recht om van deze mogelijkheid af te zien, maar heeft u slechts beperkt mogelijkheden om prijsbepalingsregels in de statuten op te nemen. De regels zijn meestal gekoppeld aan aanbiedingsverplichtingen, kwaliteitseisen, blokkerings- en geschillenregelingen Het nieuwe bv-recht biedt u de mogelijkheid om bij statuten van het wettelijk uitgangspunt af te wijken.

Sloop en verbouwing wordt niet gezien als nieuw vervaardigd onroerend goed. Geen btw verschuldigd.

dinsdag 29 mei 2012

Als door werkzaamheden aan een onroerende zaak in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden, is de hoofdregel dat bij verkoop en levering van deze onroerende zaak btw is verschuldigd. Maar waar ligt in deze gevallen de grens. Bij welke (ver)bouw is sprake van een nieuw vervaardigde onroerende zaak en is er dus btw verschuldigd bij overdracht van deze nieuw vervaardigde zaak?

Nieuw besluit over samenloopregeling btw en overdrachtsbelasting. Termijnverlenging.

dinsdag 29 mei 2012

In de praktijk komt het regelmatig voor dat eerst de economische eigendom van een onroerende zaak wordt geleverd, gevolgd door de juridische levering op een later tijdstip. We nemen het volgende voorbeeld. Ondernemer A verkoopt de economische eigendom van een nieuw pand aan B. De btw die hierover verschuldigd is kan B niet in aftrek brengen.

Echtgenote geen recht op pensioenverevening

dinsdag 29 mei 2012

Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten het altijd eens worden over de wijze waarop hun opgebouwde pensioenen worden verdeeld. Als er geen afwijkende regelingen zijn opgenomen in huwelijkse voorwaarden, geldt in Nederland de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Volgens deze wet moeten echtgenoten bij scheiding hun pensioen delen. Dus als één echtgenoot, nog steeds meestal de man, tijdens het huwelijk meer pensioen heeft opgebouwd, moet hij daar een deel van afstaan aan zijn vrouw.

Erfgenaam mag niet te zelfstandig handelen!

dinsdag 29 mei 2012

Kinderen die van hun ouders erven moeten de nalatenschap samen afwikkelen. Als één van de kinderen tot executeur is benoemd mag dit kind de afwikkeling verzorgen. Maar hoe zelfstandig mag dit kind te werk gaan?

Ouderdomsclausule in koopakte; koper heeft desondanks onderzoeksplicht

dinsdag 22 mei 2012

Het is gebruikelijk dat bij verkoop van oudere woningen een ouderdomsclausule in de koopakte en de leveringsakte wordt opgenomen. Daarmee wil de verkoper de koper waarschuwen dat hij niet kan en mag verwachten dat de woning voldoet aan de kwaliteitseisen die voor nieuwe woningen kunnen worden gesteld.

Vastgoedbeleggers opgelet!

dinsdag 22 mei 2012

Bij de Tweede Kamer is recent een wetsvoorstel ingediend welke ingrijpende gevolgen heeft voor de vastgoedsector. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat de overdrachtsbelastingheffing bij de verkrijging van participaties in Nederlandse vastgoedfondsen drastisch verandert. De maatregelen zijn bedoeld om de (voor de schatkist nadelige) gevolgen van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2004 weg te nemen.

Aandelen verkopen zonder medeweten certificaathouder

dinsdag 22 mei 2012

Wat heeft een certificaathouder die certificaten heeft van 50% van de aandelen in de bv bij verkoop van aandelen in de bv voor zeggenschap over die aandelen? Juridische constructies van ondernemingen maken het er niet altijd eenvoudiger op om hierop direct een helder antwoord te geven. Vaak komt de rechter er aan te pas. Vooral als er familie in het spel is.

Terugneemrecht uit faillissement bij meer dan 50% financiering

dinsdag 22 mei 2012

Bent u met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen getrouwd en heeft u – als wederhelft – de gezamenlijke woning met meer dan 50% privémiddelen gefinancierd, dan heeft u in geval van faillissement van uw partner recht op terugneming uit de faillissementsboedel.

Pagina's