Archief

Ingrijpende maatregelen vastgoedbeleggingen (voorlopig?) van de baan

dinsdag 24 juli 2012

Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd over het feit dat er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel was ingediend waarin een aantal fiscale maatregelen werd aangekondigd die ingrijpend zouden zijn voor de vastgoedsector. Op grond van dit wetsvoorstel zou de overdrachtsbelastingheffing bij de verkrijging van participaties in Nederlandse vastgoedfondsen drastisch veranderen. In beginsel zou elke verkrijging in een vastgoedfonds zonder rechtspersoonlijkheid, hoe klein ook, leiden tot heffing van overdrachtsbelasting.

Echtgenoot blijft aansprakelijk voor het krediet

dinsdag 24 juli 2012

Ondanks het feit dat tussen echtgenoten die gaan scheiden in het echtscheidingsconvenant een regeling is getroffen voor de betaling van rente en aflossing van het door hen samen in het verleden aangegane krediet, kan de bank toch het krediet opeisen van beide ex-echtelieden.

Ex-partner en ouderlijk vruchtgenot in testament

dinsdag 24 juli 2012

Ouderlijk vruchtgenot betekent dat de ouders de opbrengsten krijgen van het vermogen van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen zullen ouders samen het ouderlijk vruchtgenot hebben van het vermogen van hun kinderen. Ook voor gescheiden ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben geldt, dat zij allebei het ouderlijk vruchtgenot hebben.

Op vakantie, voogdij voor minderjarige kinderen geregeld?

dinsdag 24 juli 2012

Bij veel ouders van jonge kinderen zit het wel ergens in het achterhoofd: we moeten nog eens vastleggen wie er voor de kinderen zorgt als ons iets overkomt! Zeker met de vakantie voor de deur leeft die gedachte nog wel eens op.

De meeste ouders hebben wel iemand in hun familie- of vriendenkring op het oog. Soms zijn daar zelfs al gesprekken mee gevoerd of afspraken mee gemaakt. Maar wist u dat deze onderlinge afspraken niet geldig zijn? Voogdij over kinderen moet in een notariële akte vastgelegd worden.

‘Constructies’ bij aandelenoverdracht soms nietig

dinsdag 24 juli 2012

Pas op met ‘constructies’ waarmee de overname van aandelen van een bv wordt geregeld. Een goed voorbeeld daarvan is een overname voor bijvoorbeeld driekwart van de waarde van de aandelen als koopsom en een managementovereenkomst met een looptijd van tien jaar waarin de verkoper adviseur blijft voor een totaal bedrag van het ontbrekende kwart.
Een nietige constructie, zo oordeelt de rechter.

Registratie afwijkingen ouderlijk gezag in Centraal Gezagsregister

dinsdag 24 juli 2012

Zoals het er nu naar uitziet worden uiterlijk 1 september alle rechtbanken aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. Daarin worden alle afwijkingen van het gebruikelijke ouderlijk gezag geregistreerd. Bijvoorbeeld of nog maar één ouder het gezag heeft, of twee niet-gehuwde ouders samen het gezag uitoefenen en of het kind onder toezicht is gesteld. Die informatie is nu nog versnipperd toegankelijk via de afzonderlijke arrondissementsrechtbanken.

Wanneer handelt een executeur zorgvuldig?

dinsdag 10 juli 2012

Regelmatig vragen mensen aan hun familieleden, vrienden of bekenden om executeur te worden. De executeur wikkelt dan na overlijden de nalatenschap af. Maar is de executeur afkomstig uit de familie- of vriendenkring wel goed genoeg op de hoogte? Weet hij wel aan welke regels hij zich dient te houden tijdens het verrichten van zijn taak?

Nieuw besluit over samenloopregeling btw en overdrachtsbelasting / termijnverlenging

dinsdag 10 juli 2012

In de praktijk komt het regelmatig voor dat eerst de economische eigendom van een onroerende zaak wordt geleverd, gevolgd door de juridische levering op een later tijdstip. We nemen het volgende voorbeeld. Ondernemer A verkoopt de economische eigendom van een nieuw pand aan B. De btw die hierover verschuldigd is kan B niet in aftrek brengen.

Lijfrentepolissen bij echtscheiding onder finaal verrekenbeding

dinsdag 10 juli 2012

In de meeste huwelijkse voorwaarden wordt bepaald dat premies van levensverzekeringen geheel ten laste komen van de echtgenoot voor wie de verzekering is gesloten. Daarnaast wordt vaak de bepaling opgenomen dat bij echtscheiding wordt afgerekend alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Bij echtscheiding is dan wel in geding of de lijfrentepolissen onder het finaal verrekenbeding vallen.

Voor plaatsen van rolluiken is toestemming van VVE nodig

dinsdag 10 juli 2012

Een akte van splitsing in appartementsrechten bevat tevens een reglement, waarin allerlei bepalingen zijn opgenomen, waaraan eigenaren van een appartement zich dienen te houden. Sommige bepalingen houden een verbod in, tenzij door de Vereniging van Eigenaars (VVE) hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Pagina's