Archief

Verdeling woonlasten en overwaarde huis bij echtscheiding

dinsdag 27 augustus 2013

In veel echtscheidingsbeschikkingen is bepaald dat de ene partner de woonlasten aan de andere partner moet betalen zolang die laatste partner niet zelf in de woning woont en tot aan het moment dat de woning is verkocht. Daarnaast wordt dan bepaald dat de woonlasten door elk van de partijen voor de helft moeten worden gedragen. In de praktijk blijkt dat ex-partners zich in de praktijk wel eens anders gedragen dan in de beschikking is bepaald.

Omzetbelasting op offerte niet aftrekbaar

dinsdag 27 augustus 2013

Ondernemers mogen de in rekening gebrachte omzetbelasting voor leveringen of diensten op de eerste volgende btw-aangifte in aftrek te brengen. Voorwaarde is wel dat door de ondernemer een factuur is ontvangen waarop het bedrag van de omzetbelasting is vermeld. Als een ondernemer op een offerte omzetbelasting vermeldt, is dit niet aftrekbaar. De levering of dienst is nog niet verricht en ook een factuur voor de verrichte levering of dienst is nog niet ontvangen.

Echtscheiding: hoe nu verder met aftrek hypotheekrente?

dinsdag 27 augustus 2013

Bij een echtscheiding is het voor ex-echtelieden gezien de huidige malaise op de woningmarkt niet altijd mogelijk de woning op korte termijn te verkopen. Vaak wordt dan voor een tussenoplossing gekozen waarbij wordt overeengekomen dat één van de ex-echtelieden, bijvoorbeeld de man, in de woning mag blijven wonen die ook de volledige hypotheekrente aan de bank zal voldoen. Kan nu het volledige bedrag aan hypotheekrente door de man in aftrek worden gebracht op zijn inkomstenbelastingaangifte?

Verhoging pensioenleeftijd vergt nieuwe pensioenbrief dga

dinsdag 27 augustus 2013

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar heeft gevolgen voor de dga die zijn of haar pensioenvoorziening in eigen beheer verzorgt. Als uw pensioen op 1 januari 2014 nog niet is ingegaan, dan heeft u nog tot die datum de tijd om in een nieuwe pensioenovereenkomst vast te leggen hoe u invulling wilt gaan geven aan de nieuwe pensioenleeftijd.

Gezag aanvragen, digitaal vanuit het kraambed!

dinsdag 27 augustus 2013

Als er een baby op komst is bij een ongehuwd stel, weten de meeste mensen wel dat de vader het kind moet erkennen. Door de erkenning wordt vastgelegd wie in juridische zin de vader is.

Dat de vader door de erkenning nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind is geworden, is minder bekend. Daarvoor moet nog een andere handeling plaatsvinden. Namelijk het aanvragen van ouderlijk gezag.

Aankoop aanhorigheden bij woning 2% overdrachtsbelasting

dinsdag 20 augustus 2013

Om de woningmarkt te stimuleren heeft de overheid sinds 15 juni 2011 het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning verlaagd van 6% naar 2%. Met ingang van 1 januari 2013 geldt het tarief van 2% ook bij aankoop van aanhorigheden die bij de woning behoren. Onder woning moet in dit verband worden verstaan een onroerende zaak die op het moment van de eigendomsoverdracht naar zijn aard bestemd is voor bewoning.

Overdrachtsbelasting verschuldigd bij aankoop stacaravan

dinsdag 20 augustus 2013

Het hebben van een stacaravan op een recreatiepark betekent voor veel mensen het hebben van een tweede (vakantie)huisje. Recreatieparken maken het mogelijk voor bezitters van een stacaravan om bijvoorbeeld een perceel grond in erfpacht te verkrijgen waarop de stacaravan kan worden geplaatst. Het recht van erfpacht houdt in dat men gedurende een bepaalde periode (meestal gedurende 25 jaar) het genot heeft van een perceel grond tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar van de grond.

Jaarlijks 6.000 minderjarige kinderen geconfronteerd met overlijden ouder

dinsdag 20 augustus 2013

Van de drie miljoen minderjarige kinderen in Nederland zijn er bijna 35.000 waarvan een ouder is overleden. Er zijn 330 minderjarige kinderen van wie beide ouders zijn overleden. Elk jaar komen er meer dan 6.000 minderjarige kinderen bij die een of beide ouders hebben verloren. Alle reden om aandacht te vragen voor een goede voogdijregeling.

Vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening roept vragen op

dinsdag 20 augustus 2013

Sinds bijna een jaar geleden, 1 oktober 2012, geldt de wet op de Flex-bv. Daarin staat onder meer dat wanneer aandeelhouders ook bestuurder van de bv zijn en zij het eens zijn over de inhoud van de jaarrekening, er geen afzonderlijk aandeelhoudersbesluit nodig is waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. In deze wet staat verder dat vaststelling van de jaarrekening ook decharge van de bestuurder(s) tot gevolg heeft (decharge is de ontheffing van aansprakelijkheid voor gevoerd beleid).

Regeling erfbelasting serviceflats ook soepel over 2012 en 2013

dinsdag 20 augustus 2013

In 2011 heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor geërfde serviceflats niet de WOZ-waarde hoeft te worden opgegeven voor de erfbelasting. De erfgenamen mogen bij overlijdens in de jaren 2010 en 2011 de economische waarde van de flat opgeven.

Pagina's