Archief

In 2013 nog belastingvrij schenken?

dinsdag 17 december 2013

Het einde van het jaar stemt op vele manieren tot nadenken. Terugkijken op het oude jaar of plannen maken voor het nieuwe jaar. Ook worden er vaak nog wat rekensommen gemaakt. Bijvoorbeeld om te berekenen of het verstandig is nog dit jaar een aanschaf te doen, bijvoorbeeld omdat de aanschaf dan nog als aftrekpost kan worden meegenomen voor de belastingen.

Bewind en onterving

dinsdag 17 december 2013

Wie vreest dat de kinderen de bloemetjes gaan buiten zetten met de erfenis krijgt vaak als advies om het erfdeel van de kinderen door iemand te laten beheren. Een zogenaamde bewindvoerder.

Wetsvoorstel scheiden zonder rechter in aantocht

dinsdag 17 december 2013

Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Het voorstel is voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Het voorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Doel is de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan.

Beslaglegging niet altijd zinvol

dinsdag 17 december 2013

Als betaling van een vordering uitblijft na diverse aanmaningen en ingebrekestelling van de schuldenaar kan een schuldeiser besluiten beslag te leggen op bijvoorbeeld de woning van de schuldenaar. Door beslag te leggen is de schuldeiser bevoegd de woning in het openbaar te verkopen om hiermee de openstaande schuld in te lossen. Vaak is er al een hypotheek afgesloten op de woning. In dat geval moet de beslaglegger zijn voorgenomen openbare verkoop melden aan de bank, die dan in de gelegenheid wordt gesteld de openbare verkoop over te nemen.

Waarborgmaatschappij vordert terugbetaling garantiebedrag

dinsdag 17 december 2013

Bij aankoop van een woning wordt door de koper meestal een financieringsvoorbehoud gemaakt. Er is immers nog geen zekerheid over het verkrijgen van een hypothecaire financiering. Om de verkoper enige zekerheid te bieden wordt aan de koper meestal de verplichting opgelegd een bankgarantie af te geven zodra zekerheid is verkregen over het verkrijgen van de vereiste financiering. Komt de koper zijn verplichtingen niet na dan kan de verkoper overgaan tot het innen van het bedrag van de bankgarantie.

Aansprakelijkheid voor door vennootschap bekrachtigde rechtshandelingen

dinsdag 17 december 2013

Onbetaalde rekeningen zijn van alledag. Soms komt het verschuldigde bedrag met vertraging binnen, of moet er een incassobureau of deurwaarder aan te pas komen. Soms komt het geld helemaal niet vanwege faillissement van de opdrachtgever. Wat nu als u een opdracht hebt uitgevoerd voor een persoon die het bedrijf waarvoor de werkzaamheden zijn verricht zal gaan exploiteren, maar waarvan het bedrijf nog niet is opgericht?

Ook bedoelingen en overwegingen relevant bij huwelijkse voorwaarden

dinsdag 10 december 2013

In huwelijkse voorwaarden wordt ook wel de afspraak vastgelegd dat het echtelijke huis alleen kan worden verkocht als beide partners daarvoor toestemming geven. In een echtscheidingsprocedure kan deze afspraak desondanks tot meningsverschillen leiden. Bijvoorbeeld in de situatie waarin u door uw partner de toegang tot het huis is ontzegd en uw partner vervolgens het huis heeft verkocht. Wat zijn dan uw rechten?

Opvolgende verhuurder gebonden aan afspraken vorige verhuurder

dinsdag 10 december 2013

Een huurovereenkomst blijft in stand ook als er een wisseling komt van verhuurder. Dat kan het geval zijn als de huidige verhuurder/eigenaar de woning aan een ander in eigendom overdraagt. De wet is hierin duidelijk: koop breekt geen huur.

Schadevergoeding wegens ondervloerse lekkage

dinsdag 10 december 2013

Bij aankoop van een woning mag de koper verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Om met succes een beroep te kunnen doen op het feit dat de woning door een gebrek niet voldoet aan de verwachtingen van de koper, doet de koper er verstandig aan kort na de constatering hiervan de verkoper schriftelijk in kennis te stellen en ook aan te geven wat de koper in dit geval verwacht van de verkoper.

Statuten moeten bepalingen over belet en ontstentenis bevatten

dinsdag 10 december 2013

Onder het nieuwe recht over de flex-bv moet in de statuten van de bv een regeling zijn opgenomen over ontstentenis en belet van bestuurders en commissarissen. Ontstentenis heeft betrekking op bestuurders of commissarissen die bedankt hebben, of ontslagen of overleden zijn (defungeren). Belet is bijvoorbeeld de situatie waarin zij zijn geschorst, een tegenstrijdig belang hebben of langdurig ziek zijn (tijdelijk verhinderd zijn de taak uit te oefenen).

Pagina's