Archief

Probleemkind bij afwikkeling van de erfenis?

dinsdag 28 januari 2014

Sommige ouders maken zich zorgen dat één van de kinderen problemen gaat geven bij de afwikkeling van de nalatenschap. Onterving is meestal een brug te ver. Maar hoe regel je dat een kind niet volledig betrokken hoeft te worden bij het afwikkelen van de nalatenschap, terwijl het wel krijgt wat hem of haar als kind toekomt?

Grafrechten niet van erfgenaam

dinsdag 28 januari 2014

Na overlijden is er vaak zoveel te regelen dat de grafrechten nogal eens over het hoofd worden gezien. Toch is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden.

Een grafrecht is het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het gebruik van een particulier graf, zodat iemand daar begraven kan worden. Met de betreffende begraafplaats wordt meestal een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken worden vastgelegd.

Minder waarborgen bij voogdij over uw kinderen

dinsdag 28 januari 2014

Vanaf 1 april 2014 kunt u, als alternatief voor de tussenkomst van de notaris, zelf een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kinderen. Als u daarvoor kiest, vervalt een aantal belangrijke waarborgen, zoals het controleren of de voogdijkeuze gebaseerd is op de vrije wil van beide ouders, het vaststellen van de identiteit van de ouders en een gedegen voorlichting over de mogelijkheden.

Aankoop cultuurgrond voor landbouwdoeleinden vrijgesteld van overdrachtsbelasting

dinsdag 28 januari 2014

Bij aankoop van cultuurgrond die is bestemd is om duurzaam en bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw te exploiteren kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 letter q Wet op belastingen van rechtsverkeer). Ook als tot de aangekochte gronden een verharde parkeerplaats en ondergrond voor een schuur of silo is begrepen, kan gebruik worden gemaakt van deze vrijstelling.

Toch beroep op dwaling na finale kwijting

dinsdag 28 januari 2014

Als na aankoop van een onroerende zaak een geschil ontstaat tussen partijen en partijen vervolgens tot een voor beiden aanvaardbare oplossing komen, worden de afspraken vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als echter later blijkt dat één van partijen zich niet houdt aan de afspraken, dan wel informatie heeft achtergehouden die van invloed zou zijn geweest op de gemaakte afspraken, kan de nalatige partij toch aansprakelijk worden gesteld op grond van dwaling.

Inschrijvingsdatum echtscheiding bepalend voor omvang goederengemeenschap

dinsdag 28 januari 2014

De dag waarop een echtscheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand is het moment waarop de inhoud en de omvang van de zogenaamde huwelijksgoederengemeenschap wordt vastgesteld. Die gemeenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die van beide partners gezamenlijk zijn. Van die datum kan niet worden afgeweken, ook niet als handhaving daarvan onredelijk en onbillijk zou blijken te zijn.

Niemand hoeft schulden te erven

dinsdag 21 januari 2014

In de huidige tijd is er regelmatig sprake van een erfenis waarin zich schulden bevinden. Denk maar aan een huis waarvan de hypotheekschuld hoger is dan de waarde. Maar ook als de overledene een onderneming had, kan het zijn dat er in later stadium nog verrassende schulden boven komen drijven.

Boedelbeschrijving geeft zekerheid

dinsdag 21 januari 2014

Het verliezen van een dierbare geeft behalve emotionele zorgen vaak ook een administratieve nasleep. Veel mensen zijn dan ook blij als alle zaken zijn afgehandeld. Vaak is er daarna dan pas plaats voor rouw. In dat licht bezien staat het maken van een zogenaamde boedelbeschrijving dan ook niet hoog op de prioriteitenlijst.

Een boedelbeschrijving vermeldt de bezittingen van de overledene op het moment van overlijden, maar ook welke schulden er waren. Vervolgens wordt berekend wat het aandeel van elke erfgenaam in de nalatenschap is. Daarna wordt het erfdeel meestal uitbetaald.

Samenwonen ex-partner niet voldoende voor ontkomen aan alimentatieverplichting

dinsdag 21 januari 2014

Wanneer eindigt het recht op partneralimentatie? Dat is een vraag die veel alimentatieplichtigen bezig houdt. Vooral het feit dat de ex-partner is gaan samenwonen, is een reden om de verplichting te bestrijden. Echter, dat treft niet zo gauw doel. Er is meer nodig dan de enkele vaststelling dat er mogelijk sprake is van samenwoning. Het gaat ook om begrippen als ‘wederzijdse verzorging’ en ‘gemeenschappelijke huishouding’.

Welke boete is verschuldigd bij niet doorgaan koopovereenkomst?

dinsdag 21 januari 2014

Er blijkt nog steeds onduidelijkheid te bestaan over de verschuldigde boete bij het niet doorgaan van een koopovereenkomst. Partijen realiseren zich kennelijk onvoldoende wat de financiële gevolgen kunnen zijn bij ontbinding van de aankoop van een woning. Ook de recentelijk gepubliceerde uitspraken geven hierover geen eenduidig beeld. Tot zekerheid voor de nakoming door partijen van hun wederzijdse verplichtingen uit de koopovereenkomst, is het gebruikelijk een boeteclausule in de overeenkomst op te nemen.

Pagina's