Archief

Erfgenamen moeten allemaal meewerken

maandag 23 juni 2014

Wist u dat alle erfgenamen hun medewerking moeten verlenen aan de verdeling van een erfenis? Als er één persoon buiten schot wordt gelaten is de verdeling niet geldig. Behalve als de verdeling wordt vastgelegd in een notariële akte. Dan is de verdeling in beginsel wel geldig, maar dan kan de overgeslagen persoon binnen één jaar nadat hij bekend is geworden met de verdeling, alsnog eisen dat de verdeling ongeldig wordt verklaard.

Testament voor aanstaande echtgenote

maandag 23 juni 2014

Hoe lang geleden heeft u uw echtgenoot of echtgenote in uw testament gezet? Was u toen al getrouwd of was u dat van plan? De formulering bij zogenaamde ‘voorhuwelijkse’ testamenten geeft nog wel eens aanleiding tot onduidelijkheden.

Drie mogelijkheden van aansprakelijkheid in maatschap

maandag 23 juni 2014

Het is niet altijd even eenvoudig voor een schuldeiser om een schuldenaar aansprakelijk te stellen. Daar gelden regels voor die in de wet zijn vastgelegd. Ondanks die regels levert de uitleg daarvan in de praktijk nogal eens vragen op, bijvoorbeeld als er maatschappen bij betrokken zijn. De Hoge Raad heeft drie mogelijkheden aangegeven voor het aansprakelijk stellen van een schuldenaar (dat kan zijn een maatschap of een individuele maat) voor diens tekortkoming in nakoming van een overeenkomst.

Vaststelling WOZ-waarde bij verhuurde objecten

maandag 23 juni 2014

De vaststelling van de WOZ-waarde door gemeenten geeft elk jaar aanleiding tot discussie over de totstandkoming van die waarde. Over de door de gemeente vastgestelde waarde moet immers onroerende zaak belasting worden voldaan. Hoe wordt deze waarde bepaald en welke factoren zijn voor de gemeente van invloed geweest op de waardebepaling?

Koper failliet na betaling waarborgsom

maandag 23 juni 2014

Het storten door de koper van een waarborgsom bij de notaris of het deponeren van een bankgarantie bij de notaris is een gebruikelijke voorwaarde bij vastgoedtransacties. Dit biedt de verkoper enige zekerheid voor het geval de koper weigert mee te werken aan de levering. Maar wat gebeurt er als de koper vóór het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris failliet gaat?

Voorkeursrecht tot koop genegeerd

dinsdag 17 juni 2014

Ondernemers die een bedrijfspand voor een langere periode huren, laten vaak ook een recht van eerste koop in de huurovereenkomst vastleggen. Dit voorkeursrecht houdt in dat bij voorgenomen verkoop van het pand door de verhuurder de huurder een voorkeursrecht heeft het pand te kopen tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

Erfbelasting betalen met kunst

dinsdag 17 juni 2014

Wist u dat erfbelasting in sommige gevallen ook in natura betaald kan worden?

Erfenis opeten? Schulden slikken!

dinsdag 10 juni 2014

Als u nog niet zeker weet of u een erfenis zou willen aanvaarden, zorg er dan voor dat u zich niet als erfgenaam gedraagt. Doet u dat wel dan loopt u het risico niet meer zelf te kunnen kiezen en moet u de erfenis aanvaarden, ook als deze negatief is.

Onlangs moest de rechter in Den Haag oordelen over een dergelijke zaak. De erfgenamen hadden na de begrafenis samen gegeten en de rekening uit de erfenis betaald. Later bleek dat er schulden in de erfenis zaten en wilden zij liever van de erfenis afzien.

Let op met een last in uw testament!

dinsdag 10 juni 2014

Stel, u hebt een reislustig en favoriet neefje. In uw testament laat u hem een fors bedrag na. Maar u neemt daarbij een zogenaamde last op, namelijk dat hij dat bedrag wel moet gebruiken om een wereldreis van te maken.

Als het neefje bij uw overlijden gehandicapt is geraakt en de wereldreis niet meer zal kunnen maken, rijst de vraag of hij het legaat uit uw testament wel kan krijgen.

Erfdienstbaarheid van invloed op WOZ-waarde

dinsdag 10 juni 2014

Als uw perceel grond is belast met een erfdienstbaarheid kan dit leiden tot een waardevermindering van uw eigendom. In dichtbevolkte stadsdelen kan het voorkomen, dat de strook grond voor uw woning in gebruik is als trottoir. Omdat deze strook uw eigendom is, zal er in het verleden een erfdienstbaarheid ten gunste van de straat (vaak eigendom van de gemeente) zijn gevestigd. Deze erfdienstbaarheid houdt dan in, dat u als eigenaar van het trottoir moet dulden dat deze strook grond wordt gebruikt om voetgangers doorgang te bieden.

Pagina's