Archief

Ondanks huwelijkse voorwaarden toch alles delen

dinsdag 25 november 2014

Bent u ooit op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar leeft u al lang niet meer met gescheiden huishoudboekjes? Die situatie is bij de meeste mensen eerder regel dan uitzondering. Maar niet iedereen weet dat de gevolgen verstrekkend kunnen zijn.

Dat maakte een stel mee dat – in echtscheiding verwikkeld – bij de rechtbank in Amsterdam aanklopte. Ooit trouwden zij, op aanraden van haar vader, op huwelijks voorwaarden. Er volgden 44 gelukkige jaren waarin zij wel hun huis op naam stelden van de vrouw, maar verder leefden alsof hun hele vermogen gezamenlijk was.

Tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor woningen in aanbouw

dinsdag 25 november 2014

De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat de verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 per 1 januari 2015 kan vervallen. Deze tegemoetkoming is volgens hem niet meer nodig, nu de woningmarkt weer in een rustig vaarwater is gekomen. Toch heeft de afschaffing van deze schenkingsvrijstelling voor enige opschudding gezorgd in de Tweede Kamer en is de staatssecretaris verzocht met enkele verzachtende maatregelen te komen.

Daarbij heeft de Tweede Kamer vooral gewezen op situaties waarbij schenkingen zijn bedoeld voor woning in aanbouw, die pas in 2015 worden afgebouwd.

Beloning curator, bewindvoerder en mentor aangepast

dinsdag 25 november 2014

De regels voor beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn aangepast. Momenteel stellen kantonrechters stellen de beloning vast op grond van bestaande landelijke richtlijnen Deze richtlijnen zijn echter niet bindend.

Uitkering levensverzekering voor ex-echtgenote?

woensdag 19 november 2014

Als een levensverzekering uitkeert krijgt de persoon die als begunstigde op de polis staat vermeld een bedrag overgemaakt van de verzekeringsmaatschappij. Maar wat gebeurt er als de naam van de ex-partner nog op de polis staat?

Betaling hypotheekrente bij beëindiging relatie

dinsdag 18 november 2014

Verliefd, verloofd, maar geen boterbriefje. Het aantal huwelijken dat wordt gesloten daalt nog steeds ten opzichte van het aantal stellen dat ongehuwd gaat samenwonen. Het belang van het maken van goede afspraken binnen een relatie van ongehuwd samenwonen wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in april van dit jaar.

Ruzie in de tent om uitschrijven bestuurders uit Handelsregister

maandag 17 november 2014

Er zijn in Nederland tal van ‘Vrienden van’ en Hulpfondsen voor verenigingen en stichtingen. Deze vrienden en hulpfondsen hebben zich ten doel gesteld de in hun naam genoemde organisaties financieel of materieel te ondersteunen. Soms gaat het mis in het bestuur van deze vrienden en hulpfondsen. Dat kan zo hoog oplopen dat de rechter er aan te pas moet komen.

Interen op vruchtgebruikvermogen

dinsdag 11 november 2014

Als een echtgenoot overlijdt, mag de langstlevende vaak het hele gezamenlijke vermogen houden. Meestal wordt de langstlevende volledig eigenaar van het huis, de inboedel en de bankrekeningen en mag alles zelfs opmaken. Maar dat is niet altijd het geval. Als er sprake is van een vruchtgebruiktestament, dan kan het zo zijn dat de langstlevende niet mag interen op het vermogen.

Onderhandse afspraak kan nietig zijn vanwege huwelijkse voorwaarde

dinsdag 11 november 2014

Echtparen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben daarin in veel gevallen een zogenaamd finaal verrekenbeding opgenomen. Daarmee spreken zij af dat alle eigendommen gelijk verdeeld worden bij het eindigen van het huwelijk. De laatste tijd hebben rechters zich nogal eens moeten uitspreken over de geldigheid van later opgemaakte onderhandse afspraken ter aanvulling op de huwelijkse voorwaarden. Uitkomst: als er huwelijkse voorwaarden zijn, zijn aanvullende onderhandse afspraken nietig.

Gedwongen ontruiming op grond van hypotheekakte

dinsdag 11 november 2014

Als een hypothecaire schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de bank – op grond van de hypotheekakte – bevoegd tot openbare verkoop van de woning over te gaan. De bank zal tot het nemen van een dergelijke maatregel pas over gaan, nadat diverse aanmaningen wegens niet betaalde termijnen zijn verzonden en met de schuldenaar diverse gesprekken zijn gevoerd om te bezien op welke manier deze impasse kan worden doorbroken.

Hoe geef je een kunstwerk aan een museum?

dinsdag 04 november 2014

Mensen die tijdens leven een schilderij of ander mooi voorwerp aan een museum willen schenken, nemen meestal contact op met de conservator van het museum. De conservator is de aangewezen persoon om aan te geven of het stuk een plek zou kunnen krijgen in de collectie.

Pagina's