Archief

Beletregeling bv vraagt heldere tekst

dinsdag 25 augustus 2015

In vrijwel alle statuten van bv’s is een zogenaamde beletregeling opgenomen. In die regeling wordt bepaald wie bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van een aandeelhouder/bestuurder de leiding (het bestuur) van het bedrijf krijgt. Dat lijkt dan goed geregeld maar soms duiken er toch problemen op. Bijvoorbeeld in een situatie waarin twee bv’s – met elk één aandeelhouder/bestuurder – aandeelhouder van een dochtervennootschap zijn. Wat te doen als de enig aandeelhouder van een van deze bv’s overlijdt?

Gevolgen niet betalen contributie aan Vereniging van Eigenaars

dinsdag 25 augustus 2015

Bij aankoop van een woonappartement dat deel uitmaakt van een appartementencomplex, hebt u als eigenaar het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte (het woonappartement). Ook wordt u dan mede-eigenaar van de gemeenschappelijke ruimten in het appartementencomplex. Daartegenover staat dat u samen met de overige appartementseigenaren (financieel) verantwoordelijk bent voor het gehele appartementengebouw.

Verzwegen onderdeel van de erfenis

dinsdag 25 augustus 2015

Als iemand op de hoogte is van een erfenis, maar onderdelen van de erfenis achterhoudt of verzwijgt voor de andere erfgenamen, dan bestaat het risico dat hij zijn eigen aandeel misloopt!

Een dergelijk geval deed zich onlangs voor bij het Hof in Den Haag. Twee kinderen erfden de nalatenschap van hun moeder. Het was in eerste instantie niet bekend dat de zoon enkele maanden voor het overlijden naar Zwitserland was gereisd om een bedrag van ruim zeshonderdduizend euro naar zichzelf over te maken. Ook na het overlijden heeft de zoon dit niet verteld aan zijn zuster.

Geen retentierecht op perceel grond

dinsdag 18 augustus 2015

Een bouwmaatschappij die in opdracht van een particulier of een onderneming een pand bouwt, loopt het risico dat na gereedkomen van de bouw de (nog) openstaande facturen niet worden betaald. Om de bouwer hiertegen te beschermen is in het Burgerlijk Wetboek het retentierecht opgenomen. Dit geeft de bouwer de bevoegdheid de afgifte van de zaak op te schorten tot dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Een bekend voorbeeld is de auto die u in reparatie geeft aan de garagehouder.

Afspraken partneralimentatie vastleggen in huwelijkse voorwaarden

dinsdag 18 augustus 2015

Afspraken over partneralimentatie kunnen in de toekomst in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd. Dit blijkt uit het wetsvoorstel herziening partneralimentatie dat VVD, PvdA en D66 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zij willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt.

Erfenis naar de kinderen of naar de zorginstelling?

dinsdag 18 augustus 2015

Veel ouders en kinderen vragen zich af of er nog wat van de erfenis overblijft als de ouders in een zorginstelling worden opgenomen.
Uitgangspunt is dat ouders sinds kort een eigen bijdrage moeten betalen, die is gebaseerd op hun inkomen én vermogen. De angst voor het moeten ‘opeten’ van het eigen vermogen komt dan regelmatig om de hoek kijken. Maar u kunt zorgen dat u zich voorbereidt, om het ‘opeten’ zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij verzuim volstorting van aandelen zijn oprichter en bestuurder BV aansprakelijk

maandag 10 augustus 2015

Nog niet zo lang geleden was het een verplichting om bij de oprichting van een BV te zorgen voor een kapitaal in die BV van minimaal € 18.000. In oktober 2012 is die eis vervallen. Echter, nog steeds spelen geschillen vanuit de periode vóór oktober 2012. Zo ook in geval van een oprichter/bestuurder van een BV die voorafgaand aan de oprichting € 18.000 stortte op de al bestaande rekening van de BV in oprichting, wat leidde tot de benodigde bankverklaring, belangrijk om de oprichting mogelijk te maken. Daags voor de oprichting, was het geld er al weer nagenoeg volledig afgehaald.

Consultatie wetsvoorstel inzake VvE’s

maandag 10 augustus 2015

Sinds 1 mei 2008 is elke Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht een reservefonds in stand te houden ter bestrijding van periodiek onderhoud van het appartementencomplex. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om de hoogte van het reservefonds en daarmee samenhangend de hoogte van de jaarlijkse reservering, vast te stellen. Ook zijn er nog veel VvE’s die geen reservefonds aanhouden.

Huwelijkse voorwaarden: verrekenen of verjaren?

maandag 10 augustus 2015

Veel mensen associëren huwelijkse voorwaarden met het gescheiden houden van de bezittingen van echtgenoten. Soms wordt het zelfs opgevat als een motie van wantrouwen. Het is minder bekend dat bij het maken van huwelijkse voorwaarden allerlei afspraken gemaakt kunnen worden waarbij echtgenoten naast privé bezit ook bezittingen samen hebben, of juist afspreken om samen te delen.

Levenstestament uitkomst voor toenemend aantal dementiepatiënten

dinsdag 04 augustus 2015

Het aantal dementiepatiënten in Nederland groeit snel, dagelijks komen er bijna honderd patiënten bij. Een deel daarvan beschikt over een levenstestament en heeft daarin bepaald wie welke beslissingen voor hen kunnen nemen, nu zij niet meer over hun eigen wil kunnen beschikken. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben. Hebt u nog geen levenstestament? Lees hier hoe er voor zorgt dat uw wil wordt uitgevoerd als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

Pagina's