Archief

Periodiek schenken aan een goed doel

dinsdag 23 februari 2016

Mensen die jaarlijks bedragen aan goededoelorganisaties schenken, kiezen vaak voor een schenkingsvorm waarbij de hele gift afgetrokken kan worden voor de Inkomstenbelasting. Tot voor kort werden deze zogenaamde periodieke giften vastgelegd in een notariële akte om de gift aftrekbaar te laten zijn. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, een onderhandse overeenkomst volstaat.

Deze documenten zijn verkrijgbaar bij de belastingdienst en de goede doelen, onder andere door de formulieren van de websites te downloaden.

Woning niet geschikt voor normaal gebruik

dinsdag 23 februari 2016

Bij aankoop van een woning moet de woning geschikt zijn voor normaal gebruik als woonhuis. Dit is echter een rekbaar begrip. In NVM-koopakten is standaard een bepaling opgenomen, waarbij de verkoper garandeert dat de woning de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis. Blijkt na de aankoop dat de woning gebreken vertoont, dan rijst de vraag of de geconstateerde gebreken het normale gebruik van de woning belemmeren en of de verkoper hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Afspraak tot afzien van partneralimentatie is nietig

dinsdag 23 februari 2016

Scheidingen en de daarop volgende vaststelling van de alimentatie veroorzaken een constante stroom van geschillen die voor de rechter uitgevochten worden. In huwelijkse voorwaarden komen de meest uiteenlopende afspraken over mogelijke alimentatie voor, van heel veel betalen tot helemaal niets betalen. Welke vrijheid hebben partners eigenlijk op dit terrein?

Navorderen erfbelasting

dinsdag 16 februari 2016

Mensen die een erfenis krijgen waarvan zich een deel in het buitenland bevindt, bijvoorbeeld een banktegoed in Zwitserland, moeten ook over dat buitenlandse deel erfbelasting betalen.

Het kwam wel eens voor dat erfgenamen dit buitenlandse deel van de erfenis verzwegen. Na twaalf jaar kon de belastingdienst dan door verjaring geen erfbelasting meer heffen en konden de erfgenamen hun buitenlandse erfenis volledig zelf houden.

Uitkeren depotbedrag

dinsdag 16 februari 2016

Het komt geregeld voor dat partijen bij het passeren van een leveringsakte een bedrag in depot storten bij de notaris. Dat gebeurt vooral bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. De laatste 5% van de aanneemsom wordt in depot gestort bij de notaris en wordt aan de aannemer uitgekeerd, zodra de woning geheel naar tevredenheid van de koper is opgeleverd.

Vermogen eenmanszaak valt in gemeenschap van goederen

dinsdag 16 februari 2016

Gecompliceerde echtscheidingen komen met grote regelmaat voor. Is het niet omdat beide partners ruziënd zoveel mogelijk profijt willen halen of hun partner willen tegenwerken, dan is het wel om de verdeling van schulden. Als een van beiden dan ook nog een bedrijf heeft, biedt dat mogelijkheden voor nog meer getouwtrek.

Omgangsrecht grootouders

dinsdag 09 februari 2016

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, wordt er meestal geregeld hoe de ouders voor de kinderen gaan zorgen. Het gaat dan niet alleen om de vraag waar de kinderen wonen, welke ouder de financiën regelt of wie met de kinderen naar de kapper gaat. Een belangrijk aandachtspunt is ook, hoe de omgang met de grootouders wordt geregeld.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op hospice

dinsdag 09 februari 2016

Het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt sinds 15 juli 2011 2%. Deze verlaging is alleen van toepassing op verkrijging van onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Ook de bijbehorende tuin, schuur of garage behoren tot de woning, als deze zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden. Levering van alle overige onroerende zaken zijn onderworpen aan een tarief van 6%.

Levenstestament op steeds jongere leeftijd

dinsdag 09 februari 2016

Wat moet er met je geld en je bezit gebeuren als je door onvoorziene omstandigheden zelf niet meer in staat bent om dat te bepalen? Die vraag stellen steeds meer jonge mensen zich en laten daarom een levenstestament opmaken. Diezelfde trend is waarneembaar bij ondernemers en gescheiden ouders.

Het aantal afgesloten levenstestamenten is de laatste anderhalf jaar explosief gegroeid, van 75 naar 180 per dag. Vorig jaar werden in het laatste kwartaal ruim 30.000 levenstestamenten opgesteld. Daarmee komt het totaal aantal afgesloten levenstestamenten in 2015 op 100.000.

Medewerking aan verkoop huis na einde samenwoning afgedwongen

woensdag 03 februari 2016

Net als bij echtscheidingen kan ook bij het beëindigen van samenwonen het gezamenlijke huis aanleiding zijn voor onenigheid. In veel gevallen moet dan het huis worden verkocht, maar dat vergt medewerking van beide partijen. Wat nu als één van hen weigert mee te werken?

Pagina's