Archief

Wel of niet verrekenen bij huwelijkse voorwaarden

woensdag 25 januari 2017

Bij het maken van huwelijkse voorwaarden houden echtgenoten vaak hun vermogens gescheiden. Maar daarnaast worden vaak zogenaamde verrekenbedingen opgenomen. Meestal gaat het dan om een periodiek – jaarlijks – verrekenbeding waarbij de echtgenoten hun overgespaarde inkomsten delen. Heel vaak wordt er ook een finaal verrekenbeding opgenomen waarbij de echtgenoten afspreken bij het einde van het huwelijk – door echtscheiding en/of door overlijden – net te doen alsof ze in gemeenschap van goederen waren gehuwd, waardoor hun vermogens moeten worden gedeeld.

Losse garagebox hoort niet bij woning: 6% overdrachtsbelasting

woensdag 25 januari 2017

De eigenwoningregeling, waarin is bepaald dat u bij uw inkomsten een bedrag (eigenwoningforfait) moet optellen, geldt alleen voor woningen die uw hoofdverblijf zijn. Daarin wordt wel meegenomen wat er verder nog bij hoort. “Aanhorigheden” noemt de wet dat. U raadt het al, de vraag is wat er dan wel en niet bij hoort.

Vermoeden van schending boekhoud- en publicatieplicht niet zomaar bewezen

woensdag 25 januari 2017

Schending van de boekhoud- en publicatieplicht door uw BV kan een belangrijke oorzaak zijn voor een eventueel optredend faillissement. Kan, het hoeft niet. Toch zal de curator bij vermoeden daarvan u al snel aanspreken op nalatigheid, waarmee sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling. Gelukkig gaat de rechter niet mee in elk oordeel van de curator. Dat bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank Overijssel.

‘Papieren’ verenigingsbestuurder wel aansprakelijk voor onrechtmatig handelen

woensdag 18 januari 2017

Verenigingen kunnen nogal eens moeite hebben met het vinden van bestuurders die hun schaarse tijd voor de vereniging willen inzetten. Ook de verantwoordelijkheid die zij daarmee op zich zouden nemen, kan een belangrijke drempel zijn. Creativiteit is ook verenigingen niet vreemd, de ‘papieren’ bestuurder is geen uitzondering meer: een persoon die alleen in naam bestuurder is terwijl het bijbehorende werk door anderen worden uitgevoerd. Pas daarmee op: ook de ‘papieren’ bestuurder is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen, ook al is dat buiten hem of haar om gebeurd.

Geen erfenis na brandstichting

woensdag 18 januari 2017

Als je iemand vermoordt, krijg je in Nederland geen deel van de erfenis van de overledene. Daar kunnen de meeste mensen wel inkomen. Het zou er anders toe kunnen leiden, dat het opzettelijk meewerken aan iemands dood, geld in het laatje brengt.

Praktische zaken rond vrijstelling schenking voor eigen woning

woensdag 18 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt de verruimde schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning weer. De vrijstelling bedraagt € 100.000 en mag ook gebruikt worden door anderen dan familieleden. Wel moet degene die de schenking ontvangt, of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn. Nieuw ten opzichte van een eerdere periode waarin de schenkingsvrijstelling gold, is dat de schenking over drie kalenderjaren kan worden uitgesmeerd.

WOZ-OZB plicht voor bewoner met recht van gebruik bovenwoning

woensdag 11 januari 2017

Wie betaalt de OZB van een woning – onderdeel van het bedrijf van een kind – waarvan de vader recht van gebruik en bewoning woning heeft? De ondernemer, meende de belastinginspectie. Dat was tegen het zere been van het ondernemende kind. Hij kreeg – na beroep tegen de uitspraak van de rechtbank – gelijk van het Hof Den Bosch.

Toepassing twee of zes procent overdrachtsbelasting volgens heldere norm

woensdag 11 januari 2017

Telkens opnieuw doemt de vraag op of een woning moet worden overgedragen tegen een overdrachtsbelasting van 2 of 6 procent. Er gloort inmiddels licht, de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven. Daaruit blijkt dat bij toepassing van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van belang is of het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’.

Curatele- en bewindregister

woensdag 11 januari 2017

Als iemands vermogen onder bewind wordt gesteld, dan kan dat sinds 2014 ingeschreven worden in het Centrale Curatele-en Bewindregister. Het is niet bij alle vormen van bewind verplicht maar wel als er sprake is van een onder curatele stelling of bij een bewind omdat iemand geld verkwist of problematische schulden heeft.

Aangifte voor erf- en schenkbelasting vanaf 1 januari 2017 in nieuwe vorm

maandag 09 januari 2017

Als iemand in Nederland een schenking krijgt of na overlijden van een naaste een erfenis ontvangt, moet er aangifte gedaan worden bij de belastingdienst. Tot voor kort was het mogelijk om de aangifte in een zelf gekozen vorm te doen. Sommige mensen kiezen voor het formulier van de belastingdienst, maar ook een zelf geschreven brief was mogelijk.

Pagina's