Prinsjesdag – Erfgenaam sneller aansprakelijk voor belastingschulden

Printvriendelijke versie

Een erfgenaam die een erfenis aanvaardt is aansprakelijk voor de schulden van de overledene. In de huidige Invorderingswet is deze aansprakelijkheid voor belastingschulden begrensd. De begrenzing houdt in dat een erfgenaam niet verder aansprakelijk is dan voor het bedrag dat hij uit de erfenis krijgt.

Slimme mensen gingen kort voor overlijden bedragen schenken aan de erfgenamen. Daarmee werd de erfenis uitgehold en kon de overheid geen belastingschulden meer invorderen bij de erfgenamen.

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2019 is nu voorgesteld om de Invorderingswet aan te passen. Erfgenamen kunnen dan niet alleen aangesproken worden voor het bedrag dat zij uit de erfenis ontvangen, maar ook voor het bedrag van schenkingen die de erfgenaam van de overledene heeft ontvangen tot 6 maanden voor diens overlijden. Schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting of schenkingen waarvan de schenkbelasting is kwijtgescholden tellen niet mee.

Ook voor een erfgenaam die beneficiair aanvaardt verandert er iets. Iemand die een erfenis beneficiair aanvaardt is niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Nieuw in het wetsvoorstel is de regeling dat ook de beneficiair aanvaardende erfgenaam aansprakelijk kan worden voor belastingschulden. Als blijkt dat de belastingschulden niet kunnen worden voldaan uit de erfenis, dan wordt de erfgenaam aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat aan hem is geschonken door de overledene, binnen 6 maanden dagen voor diens overlijden.
Heeft u een vraag over het aanvaarden van een erfenis, wij helpen u graag.

Bron: Belastingplan 2019 - Overige Fiscale Maatregelen, art. XII, onderdeel D.