Varianten verdeling eigenwoningschuld geërfd huis

Printvriendelijke versie

Welke afspraken kunnen erfgenamen maken over verdeling van de eigenwoningschuld van het geërfde huis? Er zijn enkele varianten mogelijk.

Na het overlijden van ouders met een eigen woning kan er voor de erfgenamen ook nog een eigenwoningschuld resteren. In veel gevallen is er ook niet veel meer vermogen dan de waarde van het huis. Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen als een van hen zelf in het huis wil gaan wonen?

De eerste mogelijkheid is dat de woning en de schuld beide volledig aan één van de erfgenamen kunnen worden toebedeeld. Bepaald moet worden wat het erfdeel is van elke erfgenaam, meestal zijn dat gelijke delen. Als het huis dan aan een van hen wordt toebedeeld hebben de andere erfgenamen een zogenaamde onderbedelingsvordering op degene die het huis krijgt. Als de erfgenaam die het huis krijgt geld leent om de vordering van de overige erfgenamen wordt die lening aangemerkt als eigenwoningschuld, net als de lening die uit de nalatenschap wordt overgenomen. Als degene die in het huis gaat wonen meer geld leent, is dat geen eigenwoningschuld meer. Onder de huidige wetgeving zal die erfgenaam de eigenwoningschuld wel lineair moeten aflossen, ook al was de lening van de ouders aflossingsvrij.

Een variant op deze verdelingsmogelijkheid is dat het huis en de schuld eerst vanuit de nalatenschap worden verdeeld over de erfgenamen. Dan kan degene die in het huis wil gaan wonen de anderen uitkopen. Bij financiering is er weer sprake van eigenwoningschuld. Het nadeel van deze variant is echter dat er dan 2% overdrachtsbelasting betaald moet worden. Dat is een duurdere oplossing dan de eerste variant. Het Ministerie van Financiën onderzoekt echter of starters een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kunnen krijgen. Als dat doorgaat, dan speelt het probleem in de tweede variant niet, zolang er maar sprake is van een starter op de woningmarkt.

Wilt u meer weten over het overdragen van een geërfd huis aan een van de erfgenamen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 9/9/19.