Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

Printvriendelijke versie

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Een veel voorkomende situatie is dat de ene echtgenoot op het moment van trouwen eigen kapitaal heeft en de andere echtgenoot niet. Veel huwelijkspartners maken onder deze omstandigheden een keuze voor huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap, maar met toepassing van een periodiek verrekenbeding. Dat betekent dat periodiek – meestal jaarlijks – het overgespaard inkomen gedeeld moet worden. Wat zijn de risico’s als vervolgens de vof wordt ingebracht in een bv waarvan de ‘vermogende’ echtgenoot meer aandelen krijgt dan de ‘niet-vermogende’ echtgenoot?

Bij echtscheiding rijst allereerst de vraag of het periodiek verrekenbeding is nageleefd. Daarnaast speelt de vraag in welke mate de aandelen in de verrekening moeten worden betrokken. Dat speelt te meer als op het moment dat de vof werd ingebracht in de bv, het vermogen van de vermogende echtgenoot is gedaald en dat van de andere echtgenoot is toegenomen. Immers, als het vermogen van de ene partner is gedaald, dan is er op dat moment van die kant geen sprake van overgespaard inkomen. Als het vermogen van de ‘minder vermogende’ echtgenoot wel is gestegen – zonder investering van eigen vermogen, want dat was er niet – is daar wel sprake van overgespaard inkomen. Dat verschil bij inbreng in de bv moet dan alsnog worden verrekend bij de echtscheiding.

Conclusie is dat niet alleen het aan de ondernemers – beide echtelieden – uitgekeerde inkomen moet worden verrekend. Als het verrekenbeding ook de ondernemingswinsten omvat, dan moeten ook de in de onderneming achtergebleven winsten in de uiteindelijke verrekening worden betrokken.

Wilt u meer weten over de verrekening van vermogen bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2014/428; ECLI:NL:GHSHE:2013:4298